Regulamin

1. Zaznajomienie się oraz akceptacja niniejszego regulaminu jest konieczna, aby móc
zarejestrować się i korzystać z serwisu safe-internet.org zwanego dalej Serwisem.

2. Korzystanie z Serwisu oraz udział w konkursie dozwolony jest tylko dla osób pełnoletnich.

3. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne i nieodpłatne. Użytkownik nie zostanie poproszony o uiszczenie jakiejkolwiek opłaty, na żadnym z etapów korzystania z Serwisu.

4. Zabrania się rejestracji nazwy użytkownika (loginu), który zawiera wyrażenie obraźliwe, bądź niecenzuralne. Konta takie będą kasowane.

5. Adres e-mail i inne dane użytkownika zapisane w Serwisie, nie zostaną sprzedane bądź przekazane podmiotom trzecim, bez wyraźnej zgody użytkownika.

6. Użytkownik może zarejestrować więcej niż jedno konto, jednak do rejestracji kolejnych kont musi użyć innych adresów e-mail.

7. Udział w konkursie polega na katalogowaniu zdjęć pod względem ich kategorii wiekowej.

8 .Udział w konkursie możliwy jest tylko po zalogowaniu się w Serwisie.

9. Jedno skatalogowane zdjęcie odpowiada jednemu punktowi. Liczba punktów zdobytych za katalogowanie zdjęć odpowiada liczbie losów w konkursie.

10. Nie ma ograniczeń w liczbie skatalogowanych zdjęć.

11. Zabrania się używania programów komputerowych, botów, i innych automatów w celu uzyskania przewagi w konkursach. Złamanie tego punktu regulaminu skutkować będzie blokadą konta i wykluczeniem z konkursu.

12. Zabrania się wykorzystywania błędów w działaniu serwisu w celu uzyskania przewagi w konkursach. Błędy techniczne należy niezwłocznie zgłosić obsłudze serwisu.

13. Odpowiedzi będą wyrywkowo weryfikowane. W przypadku wykrycia niewłaściwych odpowiedzi, użytkownik zostanie pouczony oraz 1000 punktów zostanie odjęte z puli punktów użytkownika.

14. Wyniki konkursu ogłoszone przez organizatora są ostateczne i nie podlegają procedurze
odwoławczej.

15. Administracja serwisu skontaktuje się w wygranym w konkursie w ciągu 7 dni od zakończenia
konkursu, na podany przy rejestracji adres e-mail w celu przekazania szczegółów odnośnie
wygranej, jak i szczegółów dotyczących odbioru nagrody.

16. Konto użytkownika wraz ze wszystkimi danymi może zostać nieodwracalnie usunięte z Serwisu
na wyraźną prośbę użytkownika.

17. Adres email, wiek, płeć i preferencje seksualne są danymi nieobowiązkowymi podawanymi przy rejestracji. Podając je, użytkownik zgadza się na ich przechowywanie i przetwarzanie przez Serwis.

18. Autorzy Serwisu zastrzegają sobie prawo, do zmiany niniejszego regulaminu.